Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates: 23.08.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesolev teavitus selgitab klientide isikuandmete töötlemist veebilehtedel www.olybet.tv ja klientide õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

1.2 Isikuandmete vastutav töötleja on OB Holding 1 OÜ (edaspidi OLYBET) registrikoodiga 14975047, aadressiga Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu.

1.3 OLYBET andmekaitsespetsialisti kontaktid on: OlybetEstoniaDPO@olybet.com, +372 667 1250, Pronksi 19, Tallinn 10124.

1.4 OLYBET rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Vajalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamist nõuame ka oma koostööpartneritelt, kellele kooskõlas käesolevate tingimustega isikuandmeid edastame. Küll aga isegi igasuguste asjakohaste tehniliste ning korralduslike kaitsemeetmete kasutamisel jäävad alles riskid, et isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine võib aset leida näiteks küberründe, elektrikatkestuse, tarkvaravea või mõne andmetele ligi pääseva isiku pahatahtliku tegevuse tulemusel. Sel juhul rikkumise tuvastamisel teeme kõiki mõistlikke pingutusi, et minimeerida klientidele tulenevat riski.

1.5 Isikuandmete töötlemise sätted võivad sisalduda ka kliendi ja OLYBET vahel sõlmitud lepingutes. Sellisel juhul kohaldatakse sätete omavahelise vastuolu korral lepinguga kokkulepitut.

1.6 Kui OLYBET muudab isikuandmete töötlemise teavitust, siis avaldab ta uuendatud versiooni oma kodulehel www.olybet.ee ning www.olybet.eu. 

2. Kliendi õigused tema isikuandmete töötlemisel

2.1 Kliendil on õigus saada teavet kas OLYBET töötleb tema isikuandmeid ning juhul kui töötleb, saada eelnimetatud andmetest koopia.

2.2 Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.

2.3 Kliendil on õigus igal ajal tagasi võtta isikuandmete töötlemise nõusolek (nt otseturunduse nõusolek), kui töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

2.4 Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. OLYBET saab kustutada andmed, mida töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel, kui OLYBET huvid ei kaalu üle kliendi huve. Kustutamise õigus ei kohaldu andmetele, mida töödeldakse seadusliku kohustuste täitmiseks või lepingu alusel, kuni seadusest tulenev kohustus või lepingust tulenev kohustus kehtib.

2.5 Kliendil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete (eelkõige õigustatud huvil põhinevale) töötlemisele ning piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud.

2.6 Kliendil on õigus saada tema isikuandmeid, mida ta on ise esitanud nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, struktureeritult ja masinloetaval kujul (kui see on tehniliselt võimalik) teistele ettevõtetele edastamiseks.

2.7 Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile esitades see e-kirjaga aadressile info@aki.ee või minnes Tatari 39, Tallinn.

3. Töödeldavad isikuandmed ning nende allikad

3.1 OLYBET töötleb järgnevaid kliendi isikuandmeid:

    3.1.1  Turunduse andmed: email ja/või mobiiltelefoni number, suhtluskeel, toote/teenuse eelistus, otseturunduse nõusolek, sõnumi sisu, sõnumi kuupäev ja kellaaeg.

    3.1.2 Veebilehe külastuse andmed: IP-aadress (sealhulgas IP-aadressil põhinev asukoht), internetiteenuse pakkuja, suunaja URL, kuupäev, kellaaeg, pääsutõend, seansivõti, veebisirvija tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete kogus ja olek, MAC-aadress;

    3.1.3 Küpsiste andmed: OLYBET kasutab veebilehtedel küpsiseid, et veebilehti ja nende funktsioone optimeerida. Veebiküpsised võivad koguda isikuandmeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge OLYBETi küpsiste teatisega.

3.2 OLYBET ei töötle kliendi eriliiki isikuandmeid (andmeid rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuulumise kohta, teavet teie tervise kohta ning geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid).

3.3 Sõltuvalt töötlemise eesmärgist ja laadist, kogub OLYBET kliendi isikuandmeid nii kliendilt endalt, kliendi veebilehitsejast küpsiste kaudu, kliendi internetiteenuse pakkujalt.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja töötlemise eesmärgid

4.1 Kliendi isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on: õigusaktist tulenevate kohustuste täitmine, lepinguliste kohustuste täitmine, andmesubjekti nõusolek ja OLYBETi õigustatud huvi. Järgnevalt loetleme andmekategooriate kaupa õiguslikud aluses:

    4.1.1 Lepinguliste kohustuste täitmiseks töötleme: veebilehe külastuse andmed, küpsiste andmed, turunduse andmed.

    4.1.2 Nõusoleku alusel töötleme: turunduse andmed, küpsiste andmed;

    4.1.3 Õigustatud huvi alusel töötleme: veebilehe külastuse andmed, küpsiste andmed.

4.2 Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid on: OLYBET teenuste/toodete turustamine, kliendi tagasiside käitlemine, kliendibaasi laiendamine, kliendi lojaalsuse kasvatamine ja lisaväärtuse pakkumine, OLYBET ressursside juhtimine, veebilehe parendamine.

4.3 Andmete töötlemisel, mis sooritatakse õigusaktist või lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks on klient kohustatud kõnealuseid isikuandmeid esitama. Andmete esitamata jätmisel puudub OLYBET’l võimalus täita lepingut või seadusest tulenevat kohustust, mistõttu piiratakse kliendi võimalust tarbida pakutavaid teenuseid.

4.4 Kui OLYBET töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel, siis on ta hinnanud, et tema õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks teatud eesmärkidel kaalub üles kliendi huvid ja õigused.

5. Profiilianalüüs ja automaatsete otsuste tegemine

5.1 Profiilianalüüsi kasutatakse järgnevates protsessides ja loogika alusel: 

    5.1.1 Veebilehel pakutaate teenuste ja toodete turundamisel arvestades lehe külastuste mahtu ja laadi.

5.2 Automaatseid otsuseid käesoleval veebilehel ei kasutata.

6. Isikuandmete edastamine

6.1 Teenuste osutamiseks ja/või oma juriidiliste kohustuste täitmiseks kasutab OLYBET isikuandmete volitatud töötlejatena koostööpartnereid, kes töötlevad andmeid OLYBET poolt antud juhiste alusel ning ulatuses.

6.2 Isikuandmete töötlemisel edastab OLYBET teie isikuandmeid järgnevatele vastuvõtjatele, kes võivad olla nii vastutavad kui ka volitatud töötlejad: enda grupiettevõtted, riigiasutused, kohtud, pangad, audiitorid ja juriidilised nõustajad, kindlustusettevõtted, analüüsiteenuse osutajad, pettuste avastamise ning ennetamise teenuste osutajad, kliendi isikusamasuse tuvastamise teenuste osutajad, küsimustiku teenuste osutajad, arhiveerimisteenuse osutajad, info edastamise ja suhtlusteenuse osutajad voogedastusteenuse vahendajad, vilepuhumise platvormi haldajad.

6.3 Kui andmeid töötlev OLYBETi koostööpartner asub väljaspool Euroopa Liitu, siis isikuandmete edastamisel kasutatavad kaitsemeetmed on: vastuvõtja riigi piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele või koostöölepingus Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud standardsete andmekaitseklauslite kasutamine (tutvumiseks vajuta vastavale lingile).

6.4 Kliendiandmete kaasvastutav töötleja on OLYBETiga samasse gruppi kuuluv Olympic Casino operaator Olympic Entertainment Group AS (aadress Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu), kellega OLYBET töötleb kliendiandmeid teenuste/toodete turustamise, turundamise ning OLYBETi ressursside juhtimise eesmärgil. Poolte vahel on selleks sõlmitud vastavasisuline leping, mille kohaselt võivad nimetatud ettevõtted omavahel jagada klientide isikuandmeid käesolevas teavituses nimetatud eesmärkidel.

7. Isikuandmete säilitamise tähtajad

7.1 Kliendi isikuandmete säilitamine kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

7.2 Veebilehe külastuse andmete säilitamine sõltub veebilehel kasutatavatest küpsistest. Asjakohane informatsioon on välja toodud küpsiste teatises.

7.3 Nõusoleku alusel kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

7.4 Õigustatud huvi alusel kogutud isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui neid on OLYBETil vaja oma õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks.